IT-oikeuden Yhdistyksen stipendisääntö

Päivitetty 3.5.2023

1. Stipendin myöntämisen edellytykset

IT-oikeuden Yhdistys ry voi palkita stipendillä vuosittain yhden tai useamman valmistuneen ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon lopputyöhön liittyvän tutkielman.

Stipendi on tarkoitettu suomalaisessa yliopistossa tai korkeakoulussa oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon taikka vastaavan tutkinnon ulkomaisessa yliopistossa tai korkeakoulussa suorittaneelle. Yhdistyksen hallituksella on oikeus päättää, mitkä tutkinnot katsotaan suomalaista oikeustieteen ylempää korkeakoulututkintoa vastaavaksi tutkinnoksi.

Valintakriteereinä voidaan pitää muun muassa tutkielman ajankohtaisuutta, yleistä kiinnostavuutta, innovatiivisuutta ja hyödyllisyyttä yhdistyksen jäsenkunnan kannalta. Tutkielma voi siten liittyä esimerkiksi IT-alan sopimuksiin, oikeudenkäynteihin, immateriaalioikeuksiin, teknologian sääntelyyn, sähköiseen viestintään ja tietosuojaan tai teknologiaympäristössä tapahtuviin transaktioihin.

2. Stipendin myöntämisessä noudatettava menettely

Yhdistyksen hallitus asettaa stipendin haettavaksi ilmoittamalla siitä yhdistyksen kotisivuilla. Ilmoituksessa on mainittava ajanjakso, jonka aikana palkittavan tutkielman tulee olla valmistunut. Ajanjakso on lähtökohtaisesti edellinen lukuvuosi, ellei yhdistyksen hallitus toisin päätä.

Jokainen edellä mainitut ehdot täyttävä tutkielman tekijä voi hakea stipendiä. Hakemuksen tulee sisältää opiskelijan henkilötiedot (nimi, yhteystiedot sekä yliopisto ja tiedekunta), tiedot tutkielmasta (otsikko, arvosana, tiivis selostus tutkielman tuloksista ja merkityksestä sekä itse tutkielma) sekä tiedot suostumuksesta tutkielman julkaisuun yhdistyksen kotisivuilla ja/tai alustuksen pitämiseen tutkielman aiheesta. Hakemus tulee tehdä yhdistyksen kotisivuilta löytyvällä lomakkeella tai muutoin ilmoittaen tutkielmaa ja sen tekijää koskevat vastaavat tiedot yhdistyksen hallitukselle.

Stipendin myöntämistä varten yhdistys voi lisäksi pyytää yliopistojen tai korkeakoulujen oikeustieteellisiä tiedekuntia kutakin tekemään ehdotuksen tiedekunnassa kalenterivuoden aikana valmistuneista oikeustieteellisistä tutkielmista, jotka tiedekunnan mielestä ansaitsisivat tulla palkituiksi stipendillä. Ehdotuksen tulee sisältää vastaavat tiedot kuin on edellä määrätty hakemuksen tiedoista.

Yhdistyksen hallitus voi erityisestä syystä päättää stipendin myöntämisestä myös ilman tutkielman tekijän tekemää hakemusta tai yliopiston ehdotusta.

Hakemusten ja tiedekuntien ehdotusten tulee olla toimitettuina yhdistyksen hallitukselle hallituksen määräämään päivään mennessä.

3. Stipendin myöntämisestä päättäminen

Stipendin myöntämisestä ja sen suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus. Stipendi luovutetaan yhdistyksen kokouksessa.

Palkittu tutkielma julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. Stipendin saajan antamasta perustellusta syystä tutkielma voidaan jättää osittain julkaisematta tai siitä voidaan julkaista ainoastaan tiivistelmä.

Stipendin saajan toivotaan pitävän tutkielmansa aiheesta lyhyen alustuksen stipendin luovutuksen yhteydessä tai erikseen sovittavassa yhdistyksen jäsentilaisuudessa.