Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on IT-oikeuden Yhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus

Yhdistys on aatteellinen ja sen tarkoituksena on edistää tietotekniikkaan, tietojenkäsittelyyn ja tietoliikenteeseen liittyvien oikeudellisten asioiden tutkimusta, harrastusta ja tunnetuksi tekemistä sekä toimia näistä asioista kiinnostuneiden yhdyssiteenä.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tekee ehdotuksia ja aloitteita, antaa lausuntoja, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää ja tukee alan koulutusta ja tutkimusta muun muassa stipendejä jakamalla, jäsenilleen kuitenkin vain poikkeustapauksissa, sekä kehittää ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan ottaa luonnollisia henkilöitä, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Yhteisöjäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka ovat halukkaita tukemaan yhdistyksen toimintaa. Yhteisöjäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Yhdistyksen kokouksen päätöksellä voidaan yhdistyksen varsinainen jäsen kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole kirjallisesta huomautuksesta huolimatta maksanut jäsenmaksuaan taikka joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoituksia. Sähköpostitse lähetettyä maksuhuomautusta pidetään kirjallisena. Hallitus voi erottaa jäsenen myös ilman kirjallista huomautusta, mikäli jäsen ei ole maksanut vähintään 2 erääntynyttä jäsenmaksuaan.

5 § Jäsenmaksut

Varsinaiselta jäseneltä ja yhteisöjäseneltä perittävän jäsenmaksun suuruus vahvistetaan syyskokouksessa sitä seuraavaksi toimintakaudeksi. 

Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen jäsenryhmien välillä.

Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei kanneta jäsenmaksuja.

6 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä vuosittain viimeistään toukokuussa ja syyskokous vuosittain viimeistään joulukuussa hallituksen lähemmin päättämänä ajankohtana.

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen koko jäsenmäärästä sitä hallitukselta erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Kutsut yhdistyksen kokouksiin lähetetään jokaiselle jäsenelle tämän jäsenrekisteriin merkityllä sähköpostiosoitteella lähetettävällä sekä yhdistyksen internetsivuilla julkaistulla kutsulla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

7 § Vuosikokousasiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Edellisen toimintakauden toimintakertomus.
 2. Edellisen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.
 3. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilivelvollisten vastuuvapaus.
 4. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Jäsenmaksujen vahvistaminen seuraavalle toimintakaudelle.
 2. Talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle.
 3. Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen seuraavaksi toimintakaudeksi.
 4. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioiden vahvistaminen.
 5. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vaali seuraavaksi toimikaudeksi.
 6. Yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan taikka yhden tai kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta.
 7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus henkilökohtaisesti läsnä olevilla varsinaisilla jäsenillä.

9 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee tarvittavat toimielimet, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän palkkionsa.

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Jos hallituksen jäsen ennen toimikautensa päättymistä eroaa, hänen tilalleen valitaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä hallituksen jäsenenä.

10 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään yksi kolmasosa sen muista jäsenistä on läsnä.

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin taikka kaksi hallituksen muuta jäsentä yhdessä. Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimi yksin.

12 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen toimintakausi ja tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Yhdistyksen alaosastot

Yhdistyksen jäsenet voivat perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja, joiden tulee alistaa sääntönsä yhdistyksen hallitukselle vahvistettaviksi ja antaa hallitukselle vuosittain kertomus toiminnastaan.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen kokouksessa, jos ehdotuksen puolesta äänestää vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä.

Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta päätetään kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa ja purkamisen puolesta on äänestänyt kummassakin kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä. Jos yhdistys purkautuu, sen varat on luovutettava yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen.